Αξιοποίηση της Μεθοδολογίας για την καλύτερη Αξιολόγηση Βέλτιστων Πρακτικών στην ΕΕ

Ioannis Bagkatzounis (KEMEA)

Ο κύριος στόχος αυτού του κειμένου έκθεσης πολιτικής είναι να παρέχει μια επισκόπηση των κύριων μεθοδολογικών προκλήσεων στον τομέα της αξιολόγησης βέλτιστων πρακτικών σε σχέση με τα πλαίσια πολιτικής ρητορικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, το έγγραφο παρέχει συστάσεις πολιτικής καθώς και μια δομημένη προσέγγιση που αποσκοπεί στη δημιουργία πρόσφορου εδάφους για τους εμπλεκόμενους φορείς, επιτρέποντάς τους να διεξάγουν μια βελτιωμένη αξιολόγηση βέλτιστων πρακτικών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Η παρούσα έκθεση πολιτικής επισημαίνει επίσης τα αποτελέσματα από τη συλλογή μέτρων, καλών πρακτικών, αντίμετρων, εργαλείων, και προσεγγίσεων που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση παραπλανητικών ρητορικών, αντιλήψεων, και μεροληπτικών προσδοκιών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ εξετάζονται οι αντιλήψεις των προσφύγων, των μεταναστών, και των αιτούντων άσυλο. Εν κατακλείδι, προσδιορίζεται μια πληθώρα από βέλτιστες πρακτικές και συστάσεις. Οι προαναφερθείσες πρακτικές θα μπορούσαν ενδεχομένως να καθιερωθούν ως μια εφικτή και αποτελεσματική προσέγγιση για την ενίσχυση του προκαθορισμένου τρόπου λειτουργίας, αντιμετωπίζοντας τις σύγχρονες μεθοδολογικές προκλήσεις στο πεδίο της εξέτασης των αντιλήψεων και προσδοκιών που έχουν οι μετανάστες, αιτούντες άσυλο, και πρόσφυγες όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

You might also like