Мигранти & ИКТ

Мигранти & ИКТ

Използване на дигитални средства и онлайн медии за достигане до мигранти

Леда Кунева (Център за изследване на демокрацията)

Резюме Този кратък преглед предоставя на разработващите решения, инструменти и ресурси в областта на ICT4RM (информационни и комуникационни технологии за бежанци и мигранти) практически препоръки относно процеса на разработване, прилагане и оценка на цифрови продукти. Това се прави с оглед на устойчивото, ефективно и успешно ангажиране на целевите групи потребители. В документа са представени най-често срещаните случаи на използване на ICT4RM, за да се демонстрира добрата приложимост на тези решения. Той също така цели да повиши осведомеността относно основните предизвикателства, които имат отношение към създаването на цифрови инструменти за мигранти.

Разпространението на мобилните технологии и предпочитанието на мигрантите към този вид смарт устройства преди, по време на и след процеса на миграция поставят на дискусия използването на цифрови инструменти и медии за достигане до мигрантите. Настоящият документ се основава на значителната работа, извършена в рамките на проекта PERCEPTIONS. В първия раздел се описва по същество спектър от случаи на използване на ICT4RM, подкрепени с примери от реалния живот, които показват, че ИКТ решенията могат да запълнят жизненоважни ниши в предоставянето на услуги за бежанци и мигранти по въздействащ и смислен начин. Вторият раздел предлага кратко обобщение на благоприятните и проблемните фактори, рисковете и предизвикателствата, свързани с ICT4RM. Целта е да се разширят познанията за значението на разработването на отзивчиви и етични иновации. В заключение, препоръките предлагат път за разработване и прилагане на успешни, ефикасни ангажиращи цифрови решения в областта на миграцията и интеграцията, основани на правата на човека и на участието на целевите групи в процеса на създаването на тези иновации.

 

You might also like