COVID-19, миграцията и правата на човека в ЕС

Ремина Алексиева (Център за изследване на демокрацията)

Настоящият кратък преглед има за цел да разгледа някои от основните предизвикателства, пред които са изправени мигрантите. Това са всички лица, които променят страната си на обичайно пребиваване и се установяват в държава – членка на Европейския съюз (ЕС) в условията на пандемията COVID-19. В него се отправят също така препоръки за политики и се очертават добри практики от страна на държавите – членки на ЕС, с цел по-добро планиране, тестване и прилагане на миграционните политики по време на криза. Незабавните мерки във връзка с COVID-19 имаха пряко отрицателно въздействие върху мигрантите, независимо дали са в движение или пребивават в държава членка. Правата им на свободно придвижване, международна закрила, здравеопазване и заетост бяха засегнати. Реакциите на държавите – членки на ЕС се различаваха значително.

Някои от тях, сред които Германия, адаптираха условията си за влизане в страната, процедурите за приемане и разгледаха достъпа на мигрантите до здравни грижи, докато други, като Унгария, пренебрегнаха проблемите на мигрантите. Този кратък преглед се фокусира върху четири области, засягащи мигрантите – условия за пътуване и влизане в страната, достъп до административни услуги, здравеопазване и заетост, като разглежда тези аспекти на пътуването на мигрантите и качеството им на живот. Посочени са също така и най-често срещаните предизвикателства и се предлагат конкретни мерки, които биха подпомогнали мигрантите. Очертани са и някои добри практики, които потенциално могат да се превърнат в устойчиви дългосрочни решения.

 

You might also like