Υποστήριξη της έρευνας για την ηθική δεοντολογία στη μετανάστευση

Practical recommendations for funding bodies

Kahina Le Louvier, Northumbria University

Jamie Mahoney, Northumbria University

Diotima Bertel, SYNYO

James Edwards, SINUS Markt- und Sozialforschung

Η παρούσα έκθεση πολιτικής έχει στόχο να παράσχει στους φορείς χρηματοδότησης τα πρακτικά εργαλεία για την πρόβλεψη και τον μετριασμό των κινδύνων που σχετίζονται με διεθνή ερευνητικά προγράμματα μετανάστευσης και συνδυάζουν τις παραδοσιακές μεθόδους κοινωνικής έρευνας με τις αναλύσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

 

You might also like