Αξιοποίηση της Μεθοδολογίας για την καλύτερη Αξιολόγηση Βέλτιστων Πρακτικών στην ΕΕ

Ο κύριος στόχος αυτού του κειμένου έκθεσης πολιτικής είναι να παρέχει μια επισκόπηση των κύριων μεθοδολογικών προκλήσεων στον τομέα της αξιολόγησης βέλτιστων πρακτικών σε σχέση με τα πλαίσια πολιτικής ρητορικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Read More...

Υποστήριξη της έρευνας για την ηθική δεοντολογία στη μετανάστευση

Η παρούσα έκθεση πολιτικής έχει στόχο να παράσχει στους φορείς χρηματοδότησης τα πρακτικά εργαλεία για την πρόβλεψη και τον μετριασμό των κινδύνων που σχετίζονται με διεθνή ερευνητικά προγράμματα μετανάστευσης και συνδυάζουν τις…
Read More...